PRAVIDLA SYSTÉMU  

Pravidla pro užívání reklamního systému BANNERY.cz

Tato pravidla vstupují v platnost dne 21.9.2004.


 1. Základní pravidla pro užívání reklamního systému Bannery.cz

  1. Provozovatel si vyhrazuje možnost změnit, upravovat či mazat údaje zadané uživatelem, a to v případě porušení jakéhokoliv z dále uvedených bodů. Dále si vyhrazuje možnost zrušit uživatelem vytvořenou kampaň, pokud bude její vzhled narušovat funkčnost reklamního systému Bannery.cz
  2. V rámci reklamního systému Bannery.cz je přísně zakázáno vkládání serverů obsahujících data, která jsou v nesouladu se zákony ČR. Jedná se především o výraznou propagaci erotiky, porušování autorských práv (cracky, "patche", warez, pirátské MP3, ilegální fotografie či videonahrávky), projevy rasové nesnášenlivosti, návody k nezákonné činnosti a nemorální či nespolečenské projevy.
  3. Klient plně odpovídá za možné škody vzniklé nesprávným, nelidským či nezákonným jednáním v rámci reklamního systému Bannery.cz.
  4. Klient společně s registrací plně souhlasí se všemi zde uvedenými body, této povinnosti se nelze zprostit.
 2. Používání HTML kódu Bannery.cz

  1. Systémem vygenerovaný HTML kód je dovoleno používat pouze na stránkách, jejichž adresa je definována jako výchozí pro daný server, je přísně zakázáno jakékoliv umělé navyšování kreditů, a to zejména přes programy či skripty k tomu určené. V případě zjištění porušení tohoto pravidla bude uživatelský účet okamžitě vyřazen ze systému.
  2. Je přísně zakázáno měnit a upravovat kód reklamního systému - jeho tvar je nezbytný pro správnou funkčnost systému a vaší kampaně.
  3. Je nepřípustné vkládat reklamní kód pouze na vstupní stránky určené k zobrazování reklamy, nebo na stránky, jejichž zobrazení nemůže návštěvník nijak ovlivnit (automatický refresh atd.).
 3. Chování kampaně

  1. Banner nesmí porušovat platné zákony ČR a nesmí být v rozporu s morálními či jinými kodexy, dále nesmí zobrazovat upoutávky na erotiku, ilegální data, warez, projevy rasové nesnášenlivosti a navádění k trestným činům..
  2. Je zakázáno vkládat do systému bannery, které budou narušovat správný chod stránky, na které budou zobrazeny.
  3. Do systému nebudou připuštěny příliš křiklavé bannery, dále animované bannery prudce měnící barvy a podobné bannery neúměrně narušující celkový vzhled stránek, na kterých se banner zobrazuje.
  4. Do systému nebudou připuštěny bannery, které mohou vypadat jako běžná součást operačního systému (kupříkladu okna OS Windows apod.).
   [Účel tohoto ustanovení, podrobnosti a příklady naleznete na samostatné stránce]
  5. Vygenerovaný HTML kód je dovoleno umísťovat pouze na internetové stránky psané převážně v českém a/nebo slovenském jazyce.
  6. Při podezření na nedovolené získávání kreditů (skripty, programy) si provozovatel vyhrazuje možnost kampaň pozastavit či takto získané kredity odebrat.
 4. Závěrečná ustanovení

  1. Jakékoliv pokusy o proniknutí do systému budou považovány za hrubé porušení zde uvedených podmínek. V takovém případě si provozovatel vyhrazuje možnost uživatele bez upozornění vykázat z reklamního systému Bannery.cz. Při vážném porušení bezpečnosti či úniku dat způsobeným konáním uživatele budou veškeré s tím související údaje shromážděné systémem Bannery.cz předloženy orgánům činným v trestním řízení.
  2. Provozovatel se zavazuje k tomu, že veškeré údaje zadané při registraci budou použity pouze v rámci systému Bannery.cz a pro účely interních statistik a nebudou poskytnuty třetí osobě. Klient poskytnutím těchto údajů při registraci poskytuje provozovateli souhlas s jejich využitím k zasílání obchodních sdělení souvisejících s provozem reklamního systému Bannery.cz ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 sb. vydaného Parlamentem České republiky.
  3. Provozovatel neodpovídá za obsah bannerů a serverů ostatních klientů, na případné stížnosti vzniklé nesprávným konáním ostatních uživatelů systému nebude brán zřetel.

Za Bannery.cz
David Šmehlík
smehlik@bannery.cz

     
Kdo stojí za Bannery.cz

© 2004 BANNERY.cz